04-03-2016 Cora Sherlock on UTV responding to Amnesty Ireland’s opinion poll.

04-03-2016 Cora Sherlock on UTV responding to Amnesty Ireland’s opinion poll.

04-03-2016 Cora Sherlock on UTV responding to Amnesty Ireland’s opinion poll.

Our spokesperson Cora Sherlock was on UTV’s Ireland Live program today responding to the recent opinion poll commissioned by Amnesty Ireland. 

Cora on UTV, 04/03/2016

Our Deputy Chairperson, Cora Sherlock, was on UTV news last week responding to a poll by Amnesty Ireland.

Posted by Pro Life Campaign Ireland on Monday, March 7, 2016